The Brellis House

 

Eastern Black Swallowtail caterpillar Osmeterium

Eastern Black Swallowtail caterpillar Osmeterium

Eastern Black Swallowtail caterpillar Osmeterium